scroll

Uchwała z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

Dnia dziewiętnastego maja dwa tysiące dwudziestego roku (19.05.2020), przed notariuszem Mikołajem Siennickim, w siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Winogrady numer 67, stawił się komplementariusz oraz pełnomocnik akcjonariusza spółki pod nazwą: SHIRAZ Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą
w Poznaniu, przy ulicy Stanisława Zwierzchowskiego numer 1, 61-248 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000309437 (zwanej dalej „Spółką”), posiadającej numer NIP 7820020614 oraz numer REGON 631531861, celem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego uchwały zostały zaprotokołowane przez notariusza Mikołaja Siennickiego.

Uchwała z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.pdf